Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zabielu Wielkim

Szkoła ma status szkoły specjalnej. Prawo do kształcenia w tej szkole mają dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Aby być uczniem, należy posiadać zaświadczenie o zaburzeniach autystycznych oraz orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Oddziały klasowe liczą od dwóch do czterech uczniów. W każdym oddziale jest asystent nauczyciela. Uczniowie mają zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową oraz zajęcia dodatkowe: w szczególności logopedyczne, psychologiczne, rewalidacyjne.